รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
The Cycle
นายชวิน เหล่าอนันต์ชัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
CROSSIPES
นายพัสกร จงสุรสิทธิวัฒน์
อัสสัมชัญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
Linkage
นางสาวภัทรนิษฐ์ รัตตกูล
สาธิต มศว.ปทุมวัน
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
THE EXCEED (transportation of the future)
นายสิปปกร จันทร์แสงโชติ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
รางวัลชมเชย
Hope Well Hope Forest
นางสาวกชณิภา สุดลาภา
สาธิต จุฬาฯ
รางวัลชมเชย
XRSQUARE
นางสาวจิรัชญา โรจนานนท์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
รางวัลชมเชย
Sustainable Community Housing
นางสาวลภัสรดา ปุกทะเล
เตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย
The end of the oil rig within the ten years time
นายภณกิรต นันทนสิริวิกรม
วัดราชบพิธ